สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี
ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
โทรศัพท์ : 0-3677-0148, 0-3677-0225 โทรสาร : 0-3677-0226  อีเมล์ :
admin@lopburilocal.go.th
Powered By wnt.co.th