สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี