ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2560 ถึง 23 พ.ย. 2562  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
2562-------18,609120,566131,29375,041-345,509
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   345,509
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 17 ส.ค. 2562
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี