หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดลพบุรี
www.lopburilocal.go.th
คำขวัญประจำจังหวัดลพบุรี
" วังนารายณ์คู่บ้าน
ศาลพระกาฬคู่เมือง
ปรางค์สามยอดลือเลื่อง
เมืองแห่งดินสอพอง
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เกริกก้อง
แผ่นดินทองสมเด็จพระนารายณ์ "
 
 
 

บทบาทหน้าที่ สถ.จ.

 
 
ในปี พ.ศ.2551 ได้มีการประกาศใช้กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2551 โดยกำหนดให้มีราชการบริหารส่วน ภูมิภาค และจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขึ้นในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อทำหน้าที่ประสานงานและปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของกรม ในราชการส่วนภูมิภาค เพื่อให้การดำเนินการกำกับ ดูแล และสนับสนุนการปฎิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
 
 
งานบริหารทั่วไป
 
รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปของสำนักงาน ประกอบด้วยงานธุรการ งานสาธารณสุข งานการประชาสัมพันธ์ การจัดการเวรดูแลสถานที่ทำงาน

งานเลขานุการ หัวหน้าสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตลอดจนงานอื่นๆ ที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มงานใด

การบริหารงานบุคคลของข้าราชการ และลูกจ้างสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด การขออนุญาตลาในกรณีต่าง ๆ การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

การขอรับบำเหน็จบำนาญ และการขออนุญาตเดินทางไปราชการของข้าราชการ ยกเว้นการดำเนินการทางวินัยของข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด

ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
 
มีหน้าที่ในการปฏิบัติงาน โดยรับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะเลขานุการ/ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัด ดังนี้

การดำเนินการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น เป็นต้น

การพิจารณาตรวจสอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน การแต่งตั้ง โยกย้ายพนักงานและลูกจ้างในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การจัดทำทะเบียนประวัติสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) และคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น(ก.กลาง) รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ทั้งในและนอกเขตจังหวัด

การคัดเลือกกรรมการผู้แทนข้าราชการ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในและคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัด (ก.จังหวัด)

การประสานในการจัดการจัดประชุมคณะกรรมการข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัด (ก.จังหวัด)

การแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ฯ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ

การประสานงานกับคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่นและสมาชิกสภาหรือผู้บริหารท้องถิ่น

ให้คำปรึกษาแนะนำทางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กับการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ต่างๆ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

การกำหนดชั้นองค์กรปกครอง

ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น (กง.สส.)
 

ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่นของ อปท.

ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นของ อปท.

ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีพ

ส่งเสริม สนับสนุน อำนวยการให้ อปท. จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

ส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำงบประมาณของ อปท. ให้เป็นไปตามกฎหมาย แนวทางที่ มท. และ สถ. กำหนด

ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนารายได้ของ อปท.

ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานต้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ อปท.

สนับสนุนและดำเนินการด้านการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (Local Performance Assessment : LPA) และประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหาร อปท.

ติตตาม วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลในระบบสารสนเทศท้องถิ่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มงาน ตามที่ สถ. กำหนด

ส่งเสริม สนับสนุน และติดตามประเมันผลการดำเนันงานตามนโยบายรัฐบาล มติ ครม. มท. และ สถ. ในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มงาน

ให้คำปรึกษา ชี้แจง และถ่ายทอดองค์ความรู้ตามการกิจของกลุ่มงานให้แก่ อปท. หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ได้ความรู้ที่ถูกต้องดามกฎหมายและหลักการที่กำหนดไว้

ประสานงานกับ อปท. และหน่วยงานอื่น ๆ ในการกิจที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มงาน

ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 17 ส.ค. 2562