หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
พระปรางค์สามยอด
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดลพบุรี
www.lopburilocal.go.th
คำขวัญประจำจังหวัดลพบุรี
" วังนารายณ์คู่บ้าน
ศาลพระกาฬคู่เมือง
ปรางค์สามยอดลือเลื่อง
เมืองแห่งดินสอพอง
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เกริกก้อง
แผ่นดินทองสมเด็จพระนารายณ์ "
1
2
 
 
HOT NEWS
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี ติดต่อสอบถามโทร. 036-770-148 หรือ 036-770-225 ค่ะ
 
 
 
กิจกรรมของ
สถจ./สถอ.
 
 
 
 
 
 
 
หนังสือราชการ
สถ.จ.ลพบุรี
 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ0023.2/ว3981 เรื่อง การดำเนินการสรรหาคณะกรรมการการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น (เพิ่มเติม) [ 19 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 6 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.5/ว 1407 เรื่อง การจัดทำบัญชีผู้ประกอบการพัสดุอื่นนอกเหนือจากผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้ว ก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ใช้บังคับ [ 18 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 4 
ประกาศ กทจ ลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษฯ [ 18 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 14 
ที่ ลบ 0023.5/ว 1399 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 18 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 6 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโครไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2567 [ 17 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 11 
ที่ ลบ 0023.2/ว 3907 เรื่อง คู่มือแนวทางการจัดทำและประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) สำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาอค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 17 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 4 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.5/ว 493 เรื่อง แจ้งโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนมีนาคม 2567 [ 17 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 23 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.5/ว 492 เรื่อง แจ้งโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งวดที่ 3 (เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2567) [ 17 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 10 
ที่ ลบ 0023.2/ว3780 เรื่อง คู่มือแนงทางการจัดทำและประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) สำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 17 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 5 
ที่ ลบ 0023.2/ว3822 เรื่อง ประกาศกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งศึกษานิเทศก์ในองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2567 [ 11 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 10 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.2/ว34 เรื่อง การบันทึกข้อมูลระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 11 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 12 
แจ้งการจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 [ 11 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 61 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.2/ว 3748 เรื่อง การดำเนินการสรรหาคณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 10 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 9 
รายการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 4/2567 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2567 [ 10 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 55 
ที่ ลบ 0023.5/ว 1361 ลงวันที่ 10 เมษายน 2567 เรื่อง มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน [ 10 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 11 
รายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 4/2567 เมื่องวันที่ 28 มีนาคม 2567  [ 9 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 127 
ที่ ลบ 0023.2/385 เรื่อง ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 117 (1/2567) ของทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย [ 9 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 9 
ที่ ลบ 0023.2/ว 3653 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งศึกษานิเทศก์ในเทศบาล พ.ศ. 2567 [ 5 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 17 
ที่ ลบ 0023.2/ว1599 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน 2563 [ 4 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 23 
ที่ ลบ 0023.2/ว1395 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. 2563 [ 4 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 13 
 
 
มติที่ประชุมของ
ก.จังหวัดลพบุรี
 
 
 
 
 
 
 
 
News Information
ข่าวประชาสัมพันธ์ สถ.จ.
 
ที่ สก71701/ว21 เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงา [ 19 เม.ย. 2567 ]   อ่าน 7 
ที่ พจ71501/ว0670 เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสาย [ 19 เม.ย. 2567 ]   อ่าน 4 
ที่ สก71701/ว22 เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงา [ 19 เม.ย. 2567 ]   อ่าน 2 
 
ว่าที่ ร.ต.สมพงศ์ นิติพิทักษ์ชน  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริม
และพัฒนาท้องถิ่น รักษาราชการแทน
ท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี
 
 
 
 
Purchase
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สถ.จ.
 
ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลื [ 4 เม.ย. 2567 ]   อ่าน 9 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัางจัดทำแบบทดสอบ 5 รายการ ตามโครงการสอบประเมินความสามาร [ 8 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 67 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ ตามโครงการสอบประเมินควา [ 8 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 20 
 
 
 
 
e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP สถ.จ.
 


ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเ [ 21 มี.ค. 2567 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ สำหรับดำเนินการจั [ 21 ก.พ. 2567 ]จ้างจัดทำแบบทดสอบประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นปร [ 21 ก.พ. 2567 ]

 
 
 
 
 
 
กิจกรรม อปท.
ในเครือข่าย
 
 
e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP
อปท.ในเครือข่าย
 


อบต.บางกะพี้ดงพลับ จ้างโครงการปรับปรุงหินคลุก ทางเข้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางกะพี้ดงพลับ ขน [ 18 เม.ย. 2567 ]


อบต.หนองยายโต๊ะ ซื้อซื้อครุภัณฑ์การเกษตร(ซัมเมอร์ส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 เม.ย. 2567 ]


อบต.หนองยายโต๊ะ ซื้อจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 เม.ย. 2567 ]


อบต.หนองยายโต๊ะ ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 เม.ย. 2567 ]


อบต.หนองยายโต๊ะ ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 เม.ย. 2567 ]


อบต.บ้านใหม่สามัคคี ซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 เม.ย. 2567 ]


อบต.บ้านใหม่สามัคคี จ้างซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 4 บ้านซับหินขวาง กลุ่มบ้านผู้ใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจา [ 18 เม.ย. 2567 ]


อบต.ทะเลชุบศร ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น ประจำปี ๒๕๖๗ (กิจกรรมท [ 18 เม.ย. 2567 ]


อบต.ทะเลชุบศร ซื้อน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น กิจกรรมที่ [ 18 เม.ย. 2567 ]


ทต.ป่าตาล จ้างซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านใหม่ 1 หมู่ที่ 1 ตำบลป่าตาล อำเภอเมือง จังหวัดลพบ [ 18 เม.ย. 2567 ]
 
 
 
 
 
   
 
  Our Webboard
  กระดานสนทนา สถ.จ.ลพบุรี
   
 
รับโอนนักวิชาการศึกษา (16 พ.ย. 2566)    อ่าน 81  ตอบ 0  
รับโอนพนักงานส่วนตำบล (3 พ.ย. 2566)    อ่าน 143  ตอบ 0  
5 สิ่งควรรู้ก่อน! ทำสนามฟุตบอลหญ้าเทียม (16 ส.ค. 2566)    อ่าน 213  ตอบ 0  
ลดกระหน่ำรับซัมเมอร์ฟินไปกับ โปรโมชั่นหญ้าเทียมยกม้วนถูกกว่า (11 เม.ย. 2566)    อ่าน 229  ตอบ 0  
ขอความอนุเคราะห์ (17 ก.พ. 2566)    อ่าน 340  ตอบ 0  
ทต.เขาพระยาเดินธง รับโอน (ย้าย) นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการพัสดุ นายช่างโย (11 พ.ย. 2565)    อ่าน 367  ตอบ 0  
หญ้าเทียมมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 2502-2553 (1 พ.ย. 2565)    อ่าน 346  ตอบ 0  
โอนย้ายข้าราชการ (21 ต.ค. 2565)    อ่าน 781  ตอบ 0  
รับโอนนักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง (19 ก.ย. 2565)    อ่าน 439  ตอบ 0  
สอบถามตำแหน่งว่าง นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ที่ลพบุรี (22 ส.ค. 2565)    อ่าน 494  ตอบ 0  
หญ้าปลอม หรือหญ้าเทียม คืออะไร (25 ก.ค. 2565)    อ่าน 409  ตอบ 0  
ด่วนรับโอน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก/ชก 1 อัตรา (29 มิ.ย. 2565)    อ่าน 538  ตอบ 0  
ด่วน เทศบาลเมืองศรีราชา รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น (9 พ.ค. 2565)    อ่าน 563  ตอบ 0  
ด่วน รับโอนนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา (26 เม.ย. 2565)    อ่าน 562  ตอบ 0  
ขอความอนุเคราะห์ (25 มี.ค. 2565)    อ่าน 542  ตอบ 0  
ประกาศ เรื่องปรับอัตรเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลให้ได้รับตามคุณวุฒิ (22 มี.ค. 2565)    อ่าน 528  ตอบ 0  
ขอความอนุเคราะห์สอบถามเรื่อง กรอบอัตราตำแหน่งเจ้าพนักงานเทศกิจ ปฏิบัติงาน (4 ก.พ. 2565)    อ่าน 532  ตอบ 0  
จพง.การเงินและบัญชี ที่ไหนรับโอนย้ายบ้างค่ะ (12 ม.ค. 2565)    อ่าน 607  ตอบ 0  
ด่วน รับโอนย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่ง หน.สป.ต้น (9 ม.ค. 2565)    อ่าน 1155  ตอบ 1  
คณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัย (2 ธ.ค. 2564)    อ่าน 713  ตอบ 1  
 
 
   
 
  Network News
  ข่าวในเครือข่าย อปท.
   
 
อบต.ชอนม่วง สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตเเละประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 2 ต.ค. 2567 ]    อ่าน 25 
อบต.โก่งธนู [ 20 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 1 
ทต.พัฒนานิคม การตัดแต่งกิ่งไม้สูง บริเวณสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพัฒนานิคม [ 20 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 0 
ทต.พัฒนานิคม กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และบำเพ็ญสาธารณกุศล [ 20 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 2 
อบต.โก่งธนู 09.00 -12.00 น. อบต.โก่งธนู อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี ดำเนินการโครงการเสริมสร้างคุ [ 19 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 8 
สถ.จ.ลพบุรี ที่ สก71701/ว21 เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงา [ 19 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 7 
สถ.จ.ลพบุรี ที่ พจ71501/ว0670 เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสาย [ 19 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 4 
สถ.จ.ลพบุรี ที่ สก71701/ว22 เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงา [ 19 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 2 
สถ.จ.ลพบุรี ที่ สป52008/ว1053 เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงา [ 19 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 1 
สถ.จ.ลพบุรี ที่ บก53501/ว27 เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานป [ 19 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 2 
สถ.จ.ลพบุรี ที่ สก 76101/ว137 เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสาย [ 19 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 1 
สถ.จ.ลพบุรี ที่ สก73601/ว0265 เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสาย [ 19 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองเมือง No Gift Policy ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 19 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองเมือง O26 ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ปี พ.ศ. 2567 [ 19 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองเมือง O25 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ปีบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 19 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 1 
 
 
 
 
 
 
 
  OTOP
  ผลิตภัณฑ์ในตำบล
  จ.ลพบุรี
 
ผลิตภัณฑ์อิฐมอญ
ขนมไทย
 
ทุ่งทานตะวัน
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
 
TRAVEL
สถานที่สำคัญใน
จ.ลพบุรี
 
ดูทั้งหมด
 
 
 
 
หนังสือสั่งการ สถ.
 
   
แจ้งประชาสัมพันธ์การจัดทำโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทะเบียนและข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2567 สน.บถ. มท 0809.1/ว1614  [ 18 เม.ย. 2567 ]
การพัฒนาอุทยานการเรียนรู้พะเยา (TK Park Phayao) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/47780  [ 18 เม.ย. 2567 ]
การถอดบทเรียนธนาคารขยะที่โดดเด่น (Best Practice) ของจังหวัด ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.4/ว1605  [ 18 เม.ย. 2567 ]
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 14 กค. มท 0803.4/ว1611,ว1612 รายชื่อฯ รุ่นที่ 14  [ 18 เม.ย. 2567 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม เรื่อง การลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.4/ว1613  [ 18 เม.ย. 2567 ]
การประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับตัวอย่างเมืองของประเทศญี่ปุ่นที่มีความโดดเด่นด้านการฟื้นฟูท้องถิ่นอย่างยั่งยืนภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อการฟื้นฟูท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (Project for Capacity Development on Sustainable Local Revitalization) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว1610  [ 18 เม.ย. 2567 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 3/2567 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1601 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 18 เม.ย. 2567 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567 สน.บถ. มท 0809.2/ว45 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 18 เม.ย. 2567 ]
การป้องกันภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1574  [ 17 เม.ย. 2567 ]
ขอส่งคู่มือแนวทางการขออนุญาตใช้หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1575  [ 17 เม.ย. 2567 ]
ขอแจ้งขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1550  [ 17 เม.ย. 2567 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการดำเนินการและการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว4017  [ 11 เม.ย. 2567 ]
การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) ด่วนมาก กพส. มท 0810.8/ว1572  [ 11 เม.ย. 2567 ]
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 18 กค. มท 0803.4/ว1577,ว1578 รายชื่อผู้อบรม e-GP รุ่น 18  [ 11 เม.ย. 2567 ]
แบบป้ายและประมาณการราคาโครงการพัฒนาฟื้นฟู บูรณะแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่จังหวัดเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1570  [ 11 เม.ย. 2567 ]
ข้อสังเกตการดำเนินโครงการกำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มอบหมายให้เอกชนดำเนินการหรือร่วมดำเนินการกำจัดมูลฝอย ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว1561 บัญชีแนบท้าย  [ 11 เม.ย. 2567 ]
โครงการท้องถิ่นจังหวัดดีเด่นและท้องถิ่นอำเภอดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กตร. มท 0811.1/ว1557  [ 11 เม.ย. 2567 ]
การดำเนินโครงการนำที่ราชพัสดุมาสนับสนุน อปท. ในการพัฒนาสวัสดิการทางเลือกสำหรับผู้สูงอายุ กพส. มท 0810.6/ว1505  [ 11 เม.ย. 2567 ]
แจ้งแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ปรับปรุงใหม่) ที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1517  [ 11 เม.ย. 2567 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสมรรถนะครูด้านการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และคุณธรรม จริยธรรม เป็นฐานเพื่อสร้างพลเมืองโลกศตวรรษที่ 21 กศ. มท 0816.3/ว1519 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-3 สิ่งที่ส่งมาด้วย 4-6  [ 10 เม.ย. 2567 ]
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1549  [ 10 เม.ย. 2567 ]
รายงานผลการดำเนินการเลือกผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2567 ชุดที่ 10 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.5/ว1555  [ 10 เม.ย. 2567 ]
การจัดทำบัญชีผู้ประกอบการพัสดุอื่นนอกเหนือจากผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ใช้บังคับ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1547 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 10 เม.ย. 2567 ]
โครงการฝึกอบรม เรื่อง ระบบสุขาภิบาล ระบบบำบัดน้ำเสีย ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และก๊าซเรือนกระจกเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้บริหาร ในงานการประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 23 ฯ กสว. มท 0820.2/ว1541 เอกสารแนบ  [ 10 เม.ย. 2567 ]
แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนมีนาคม 2567 สน.คท. มท 0808.2/ว1533 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 10 เม.ย. 2567 ]
แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนมีนาคม 2567 สน.คท. มท 0808.2/ว1534 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 10 เม.ย. 2567 ]
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
สำรวจความคิดเห็น
   
 
  ท่านมีความพึงพอใจในการให้บริการอยู่ในระดับใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  พอใช้
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
CLICK
สายตรงท้องถิ่นจังหวัด
โทร.036-770-148,
036-770-225
 
   
  NAX
  SOLUTION
  เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 17 ส.ค. 2562