ท่านมีความพึงพอใจในการให้บริการอยู่ในระดับใด
มากที่สุด ( 2 )
40.00%
มาก ( 2 )
40.00%
ปานกลาง ( 0 )
0.00%
พอใช้ ( 1 )
20.00%