หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดลพบุรี
www.lopburilocal.go.th
คำขวัญประจำจังหวัดลพบุรี
" วังนารายณ์คู่บ้าน
ศาลพระกาฬคู่เมือง
ปรางค์สามยอดลือเลื่อง
เมืองแห่งดินสอพอง
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เกริกก้อง
แผ่นดินทองสมเด็จพระนารายณ์ "
 
 
 

วิสัยทัศน์

 
 
วิสัยทัศน์
 
   
" เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
ในการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้เป็นกลไกในการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน "
 
   
 
   
  “ วังนารายณ์คู่บ้าน ศาลพระกาฬคู่เมือง
ปรางค์สามยอดลือเลื่อง เมืองแห่งดินสอพอง
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เกริกก้อง
แผ่นดินทองสมเด็จพระนารายณ์ "
   
 
คำขวัญ
 
 
พันธกิจ
   

พัฒนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง

ส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ ระดับจังหวัด และตอบสนองความต้องการของประชาชน ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่าย

พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล และเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถทำงานแบบมืออาชีพ โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 

พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณและการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ

ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีศักยภาพ ในการจัดบริการสาธารณะภายใต้หลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี

พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานและระบบการติดตามประเมินผลการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ

ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีศักยภาพใหนการพัฒณาคุณภาพคน ให้คนไทยทุกคน ได้รับการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งทางร่างกาย จิตใจความรู้ความสามารถ ทักษะประกอบอาชีพและความมั่นคงในการดำรงชีวิต เพื่อนำไปสู่ความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคมไทย

ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 17 ส.ค. 2562